English
Skip Navigation Links
                  hnhcmhImi \nba{]Imcw hnhc§Ä e`yam¡p¶Xn\pÅ kwhn[m\w
Xmsg ]dbpw {]Imcw tI{µ¯n kÖamWv
t]cv HutZymKnI ]Zhn t^m¬
A¸teäv A[nImcn
tUm.cLp\mYtat\m³ UbdIvSÀ 0471 2301167
9446513040
tÌäv ]»nIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ
{ioaXn._nµp. kn. hÀKokv A¡u­îvkv Hm^okÀ 0471 2301167
9497780200
Aknkäâv ]»nIv C³^Àtaj³ Hm^okÀ
tUm.F³.kn.A\nÂIpamÀ kbânÌv 9446428273

© 2012 Kerala State Remote Sensing and Environment Centre. All Rights Reserved.