English
Skip Navigation Links
UbdÎÀ
ശ്രീ. നിസാമുദ്ദീൻ എ
kbânÌv / ko\nbÀ kbân^nIv AknÌâv
Fkv.sPbn³ an{X

tUm.kptcjv {^m³knkv
]n.kptcjv
tUm.kn.C.t]mÄ
tUm.F³.kn.A\nÂIpamÀ
tUm.joP.BÀ.hn
tUm.kqcPv.BÀ
_nµp.]n.cma³Ip«n
tUm.hn.kp_mjv N{µ t_mkv
AUvan\nkvt{Säohv Ìm^v
റെജികുമാർ ആർ
A¡u­îvkv Hm^okÀ
t{]mPÎv Ìm^v
t{]mPÎv kbânÌv (26)
t{]mPÎv s^tem (5)
t{]mPÎv AknÌâ (8)
dnkˬv s^tem (1)
ko\nbÀ knÌw A\enÌv/t{]m{KmaÀ (3)
ImUv/Pnkv sSIv\ojy³/ (31)
sSIv\n¡Â AknÌâ (1)
^oÄUv AknÌâ/Pn.]n.Fkv. kÀthbÀ (7)

© 2012 Kerala State Remote Sensing and Environment Centre. All Rights Reserved.