English
Skip Navigation Links
\nÀhmlI kanXn (G.O(Ms)No. 29/11/Plg. XobXn 18.06.2011 {]Imcw)
1. {]n³kn¸Â sk{I«dn/sk{I«dn (sNbÀam³), Bkq{XW km¼¯nI ImcyhIp¸v, tIcf kÀ¡mÀ
2. UbdÎÀ Asæn {]Xn\n[n, tZiob {]IrXn hn`h ]cn]me\ hyhØ,kvt]bvkv hIp¸v,`mcX kÀ¡mÀ,_mw¥qÀ
3. {]n³kn¸Â sk{I«dn/sk{I«dn Asæn {]Xn\n[n,[\ImcyhIp¸v, tIcf kÀ¡mÀ
4. No^v,ImÀjnI hn`mKw, Bkq{XW km¼¯nI t_mÀUv, tIcf kÀ¡mÀ
5. No^v F³Pn\obÀ, Irjnbpw PetkN\hpw, tIcf kÀ¡mÀ
6. UbdÎÀ, ]©mb¯v hIp¸v, tIcf kÀ¡mÀ
7. UbdÎÀ, `uaimkv{X ]T\tI{µw,Xncph\´]pcw
8. UbdÎÀ, hyhkmb hIp¸v, tIcf kÀ¡mÀ
9. UbdÎÀ (I¬ho\À), tIcf kwØm\ hnZqc kwthZ\ ]cnØnXn tI{µw

© 2012 Kerala State Remote Sensing and Environment Centre. All Rights Reserved.