English
Skip Navigation Links
vikas bhavan tZiob {]IrXn hn`h ]cn]me\ hyhØ (F³F³BÀFwFkv)bpsS A\p{KlminÊpItfmsS kwØm\ Bkq{XW km¼¯nI Imcy hIp¸nsâ t\XrXz¯n 1995þ Hcp kzbw`cW Øm]\ambn tIcf kwØm\ hnZqc kwthZ\ ]cnØnXn tI{µw
Øm]nXambn (tIcf kÀ¡mÀ D¯chvG.O. (MS) No.22/95/¹m\nwKv XobXn 29/8/05). {]IrXn hn`h ]cn]me\w , ]cnØnXn kwc£Ww F¶otaJeIfn hnZqc kwthZ\hpw `uahnhc hyhØbpw (Pn.sF.Fkv) D]tbmKn¨pÅ ]T\§fpw KthjW§fpw ]²XnIfpw cq]s¸Sp¯p¶Xn\v th­înbpÅ tI{µamWv.
new പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രോഗ്രാമർമാരുടെയും (താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം:
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
new ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - 'Printing Brochure, Booklet etc.'
new പ്രാദേശിക തല സ്ഥലപര ആസൂത്രണതിനുള്ള ഡിസിഷ്യന്‍ സപ്പോര്ട്ട്് സിസ്റ്റം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി:
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

new വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഇന്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാം
new 2023 ഫെബ്രുവരി 13 ന് തൃശ്ശൂർ മെർലിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ വച്ചു 'ജിയോസ്‌പേഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്തിന്' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട സെമിനാർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

new ഭരണഭാഷാ വാരാചരണ പ്രോഗ്രാം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി:
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

new 2008 ലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമം
ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ
ഡോ. വി വേണു ഐ.എ.എസ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
കേരള സർക്കാർ
ശ്രീമതി. ശാരദ ജി മുരളീധരൻ ഐ.എ.എസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്
ശ്രീ. നിസാമുദ്ദീൻ എ ഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ
കെ.എസ്.ആർ.ഇ.സി

© 2021 Kerala State Remote Sensing and Environment Centre. All Rights Reserved.